Wednesday, May 18, 2011

KAISO - DOSHIN SO

"HITO! HITO! HITO! SUBETE WA HITO NO SHITSU NI ARU"

Combat Magazine volume7,Number7,JUNE 1981

No comments: